Taxonomier2016-10-24T15:20:28+00:00

Taxonomier

Hvad er en taxonomi?
En taxonomi er en forudsætning for at kunne rapportere i XBRL.

En taxonomi oplister alle de oplysninger der kan indgå i den rapport, som taxonomien er bygget til at understøtte. For eksempel indeholder en årsregnskabstaxonomi et elementer for hver eneste oplysning som findes i et årsregnskab, dvs. regnskabsposter, tekstfelter, datofelter, underskrifter osv.

Udover elementerne indeholder taxonomi typisk
– regler for den rækkefølge som elementerne præsenteres i (presentation linkbase).
– regler for hvordan beløbselementer tælles sammen (calculation linkbase)
– information om i hvilken lov eller standard et element er defineret (reference linkbase)

Taxonomier udarbejdes typisk af myndigheder, regelsættere eller brugergrupper og stilles gratis til rådighed for alle der skal aflægge en rapport efter de regler eller lovgivning som taxonomien er bygget efter.

En taxonomi kan sammenlignes med et lagerkartotek, som indeholder en nøjagtig beskrivelse af samtlige varer en virksomhed har på lager. Kartoteket indeholder dog kun selve varebeskrivelsen, ikke det konkrete antal varer der er på lager. Antallet af varer på et bestemt opgørelsestidspunkt fremgår af lagerlisten, der består af et unikt varenummer (stregkode) og antal varer. En sådan lagerliste kan sammenlignes en XBRL rapport (kaldet en instans i XBRL termer), der er den anden halvdel af en XBRL løsning.

Det effektive lagerkartotek indeholder en stregkode for hver enkelt vare, som sikrer at alle led fra producent til slutbruger, entydigt kan identificere en bestemt vare. Stregkoden har medført en voldsom effektivisering, ved at samme identifikation kan anvendes i hvert led af kæden, i stedet for individuelt definerede varenumre i det enkelte leds kartotek.

Det er med udgangspunkt i denne sammenligning, at mange taler om at XBRL svarer til at stregkode regnskabet.

XBRL International udarbejder alene reglerne for hvordan XBRL “stregkoder” skal anvendes. De udarbejder ikke de konkrete stregkoder (taxonomier), men kan medvirke til at kvalitetssikre taxonomier, altså efterprøve at de overholder selve XBRL standarden.

Brug af taxonomier
Der er udarbejdet en lang række XBRL taxonomier, som er offentliggjort på nettet.

For at kunne læse en taxonomi skal der bruges xbrl-software. Hvilken software der skal bruges afhænger af formålet. Hvis formålet bare er at se indholdet af en taxonomi, kan der bruges en taxonomi-viewer. I starten var det nødvendigt at downloade og installere en taxonomi-viewer sin pc og derefter hente og indlæse taxonomien. Men der er nu flere som tilbyder online taxonomi viewere, hvor nogle taxonomier allerede er indlæst. Eksempler   Yeti   ABRA   Metasphere

Udbyderne af online taxonomi viewere er dog afhængig af, at taxonomy ejerne giver dem besked om at de har frigivet en taxonomi og ved opdatering af deres taxonomi. Derfor er det ikke de samme taxonomier som er indlæst i de forskellige taxonomi viewere.

For de fleste brugere er målet dog ikke at kunne læse taxonomien, men at bruge den aktivt til at udarbejde en rapport eller starte en proces op med at få struktur på virksomhedens interne data i forhold til taxonomien. Hertil er en taxonomi-viewer ikke tiltrækkelig. Der skal i stedet bruges software, som både kan indlæse og bruge taxonomien til formålet. Disse værktøjer er som regel ikke gratis.

Hent taxonomier
Vi har nedenfor listet en række udvalgte ressourcer, hvor du både kan hente taxonomier og læse mere om teknikken og brug af taxonomier.

Årsregnskabsloven i XBRL
Erhvervsstyrelsen har udgivet en taxonomi for regnskabsklasse B, C og koncernregnskaber. De forskellige versioner kan ses online i Yeti.

Nærmere information findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via dette link.
Den nuværende danske taxonomi er målrettet selskaber der aflægger årsregnskab efter regnskabsklasse B og C og er teknisk mindre udbygget end de store internationale taxonomier for IFRS og US-GAAP.

IFRS Internationale regnskabsstandarder 
Se IASB’s hjemmeside for XBRL udgaven af de internationale regnskabsstandarder – IFRS.
Hent, se eller læs mere om den seneste XBRL udgave (taxonomi) af de Internationale regnskabsstandarder, IFRS, her.

Nordamerikanske regnskabsstandarder US GAAP
XBRL i Nordamerika har med udgangspunkt i en offentlig bevilling på mere end 6 mio. USD udarbejdet en taxonomi med flere tusinde elementer og mere end 80 views. XBRL US organisationen har en meget informativ hjemmeside om XBRL med udgangspunkt i US GAAP taxonomien.
Hent f.eks. den omfattende Preparers Guide eller US GAAP taxonomierne.

Du kan se eksempler på rapportering i XBRL og forskellige præsentationer på SEC’s hjemmeside. Den mest interessante præsentation af de amerikanske XBRL regnskaber erSEC’s prototypeviewer.

Engelske regnskabsstandarder
De engelske regnskabsstandarder i XBRL er udgivet i 2007 og er teknisk mere komplicerede end f.eks. den danske taxonomi. Taxonomien udmærker sig ved at have kortfattedetaxonomivejledninger der giver en god introduktion til XBRL taxonomi teknikken.

XBRL International
Den internationale XBRL organisations hjemmeside, som samler alle væsentlige XBRL ressourcer, herunder taxonomier der er acknowled eller approved af XBRL international. Du finder også specifikationer og teknisk vejledning mv. på denne side.