Nyt om ESMAs og ESEF

Kære medlemmer af XBRL Danmark og modtagere af vores nyhedsbrev.

Det er med stor tilfredshed, at XBRL Danmark kan oplyse, at Europa-Kommissionen den 17. december 2018 har givet sit grønne lys til godkendelse af standarderne (RTS) om ESEF. Den endelige tekst til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag (delegeret retsakt), der sendes til Rådet og Europa-Parlamentet, kan fås ved dette link på alle EU’s officielle sprog. Bemærk, at denne delegerede retsakt stadig er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets ret til at fremsætte indsigelser i overensstemmelse med artikel 290, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Det forventes, at indsigelsesperioden vil være 3 måneder. Hvis der ikke rejses indsigelser ved udløbet af denne periode, træder teksten i kraft ved offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

XBRL Danmark vil stadig følge sagen tæt og orientere om eventuelle fremskridt eller opdateringer i sagen.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer kan rettes til undertegnede.

Fakta:

ESEF er Europæiske Single Electronic Format og er det elektroniske rapporteringsformat, hvor udstedere på EU-regulerede markeder skal udarbejde deres årlige finansielle rapporter fra 1. januar 2020. ESMA er European Securities and Markets Authority og er den europæiske værdipapirmyndighed på EU området.

 

Med venlig hilsen
Poul Kjær
Formand for bestyrelsen for XBRL Danmark | Medlem af Executive Committee XBRL Europe

2018-12-18T09:22:10+00:00December 18th, 2018|