Forside
    Nyheder
Høringssvar fra XBRL Danmark om ny indsendelsesbekendtgørels

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Att. Grethe Krogh Jensen
Kampmannsgade 1
1780 København V
12. december 2011

Kære Grethe Krog Jensen,
 
Udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse
 
XBRL Danmark vil gerne komplimentere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for et godt høringsudkast til ny indsendelsesbekendtgørelse, der indeholder de nærmere retningslinjer for indsendelse eller digital indberetning af årsrapporter.

Hermed er nået endnu en vigtig milepæl i overgangen til brugen af XBRL som digitalt regnskabssprog.

XBRL Danmark finder overordnet set, at bekendtgørelsesudkastet udmærket beskriver krav og forudsætninger for de digitale årsrapporter.

XBRL Danmark har nogle få bemærkninger til enkeltbestemmelser i bekendtgørelsesudkastet:

Ad § 11, stk. 2:
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har orienteret om, at der er åbnet for modtagelse af regnskabsdokumenter i Inline XBRL. Vi kan umiddelbart ikke se, om der er taget tilstrækkeligt højde for dette i bekendtgørelsesudkastet. Der er behov for afklaring af samspillet med erklæringsbekendtgørelsen i forhold til de XBRL-informationer, der er indeholdt i Inline XBRLdokumenter, men som ikke er omfattet af revisors erklæring. Ved brug af Inline XBRL er der tale om ét dokument bestående af såvel en ”papirorienteret” version som indlejrede regnskabsinformationer i XBRL-format, der ikke er omfattet af revisors erklæring. Såfremt dokumentet er udarbejdet med revisors forretningskendetegn – hvilket mange regnskabsaflæggere har ønske om - er der mulighed for, at revisor bliver associeret med det samlede dokument. Dvs. der kan være behov for at præcisere, at det alene er ledelsen og ikke revisor, der er ansvarlige for de pågældende dele af dokumentet i Inline XBRL.

Ad § 11, stk. 3:
Vi har forståelse for, at det er nødvendigt at acceptere visse afvigelser mellem indholdet i XBRLfilen og i pdf-filen. Af hensyn til brugernes værdi af XBRL-filen bør der arbejdes på, at regnskabsdata i XBRL-format svarer så godt som muligt til de originale regnskaber i læsbart format (papir eller pdf).

Ad § 11, stk. 4-5:
Hele ideen med brugen af XBRL bygger på, at regnskabsdata vil foreligge i mere struktureret og lettere tilgængeligt format af hensyn til regnskabsbrugerne. Vi vil derfor gerne opfordre til, at styrelsen prioriterer udviklingen af egnede it-systemer til at stille regnskabsdata i XBRL til rådighed for offentligheden. Regnskabsdata spiller en meget central rolle i den samlede finansielle kommunikation, og en endnu mere effektiv adgang til disse data i digitalt struktureret format er derfor samlet set en stor samfundsmæssig gevinst.

Ad § 12:
Bestemmelsen om forenklet digital indberetning (”clob-opmærkning”) vil givetvis spille en central rolle i den praktiske anvendelse af XBRL i det eller de førstkommende år. Det er vigtigt, at bestemmelsen er så klar og udtømmende som muligt. Umiddelbart forekommer der at være to overordnede problemstillinger, nemlig dels hvor lang overgangsperioden bliver og dels, hvor store dele af årsrapporten, der kan clob-opmærkes samlet, f.eks. alle noter samlet. Ud fra et regnskabsbrugersynspunkt er omfattende brug af clob-opmærkning ikke optimal, men vi er enige i, at muligheden for clob-opmærkning er nødvendig på nuværende tidspunkt. Ikke mindst skal bemærkes, at ledelsesberetningen kan være meget vanskelig at konvertere til XBRL, men udvalgte dele såsom CSR-redegørelsen kunne hensigtsmæssigt være en selvstændig clob. Vi støtter, at der som anført i følgebrevet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bør udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen. Vi ser gerne, at dette prioriteres højt, og XBRL Danmark vil meget gerne samarbejde med styrelsen og andre interesserede parter om udarbejdelsen af denne
vejledning.

 

XBRL Denmark       Kronprinsessegade 8       1306 København K       Telefon 3393 9191